Проекти

 

Във връзка с изпълнението на проект № BG05M9OP001-1.008-0775- C01 "Подобряване на работната среда и осигуряване на добри и безопасни условия на труд във фирма "ХЕМ" АД" е публикувана публична покана за набиране на оферти по процедура "Доставка на лични предпазни средства и специално защитно работно облекло".
Краен срок за подаване на оферти: 15.01.2018 г., 23:59 ч.Публикувани документи в ИСУН https://eumis2020.government.bg, раздел Е- тръжни процедури.
<<изтегли>>

 

"ХЕМ" АД изпълнява проект по процедура BG05M9OP001-1.008- Добри и безопасни условия на труд по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски социален фонд.
Наименование на проекта: "Подобряване на работната среда и осигуряване на добри и безопасни условия на труд във фирма "ХЕМ" АД", договор № BG05M9OP001-1.008-0775.
Основната цел на проектното предложение е да се подобри работната среда в предприятието, чрез осигуряването на добри и безопасни условия на труд и въвеждане на мерки за развитие на човешките ресурси. Целева група на настоящия проект са 96 заети лица в "Хем" АД. За да се постигнат заложените цели по проекта ще се изпълнят следните дейности: организация и управление; въвеждане на система и мерки за развитие и управление на човешките ресурси;осигуряване на средства за колективна защита от неблагоприятен микроклимат-подмяна на метална и дървена дограма и смяна на входни врати;осигуряване на средства за колективна защита от пожар и взрив - изграждане на мълниезащина уредба с активен мълниеприемник на цеховете; закупуване на средства за колективна защита – ергономични офис столове за админ. персонал;закупуване на ЛПС и специално защитно работно облекло за служителите; осигуряване на социални придобивки за служителите–обзавеждане на стая за отдих и хранене;информация публичност.

Обща стойност на проекта: 350 928,00 лв., от които лв. 298 288,80 европейско и 52 639,20 лв. национално съфинансиране.
Място на изпълнение: гр. Плевен, Промишлена зона "Нова Плама"

Срок на изпълнение: 1.09.2017 г.-  01.11.2018 г.